iMedic ศูนย์ซ่อมและบริการสําหรับผลิตภัณฑ์Apple แบบครบวงจร

พร้อมให้คําปรึกษาแนะนําด้าน software และการดูแลรักษาเครื่องให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Apple ตามมาตราฐาน
ACMT(Apple Certificate Macintosh Technician)
คุณจึงมั่นใจว่าจะได้รับการบริการ และคําแนะนําที่ดีที่สุดเสมอ

พร้อมให้คําปรึกษาแนะนําด้าน software และการดูแลรักษาเครื่องให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Appleโดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Apple ตามมาตราฐาน ACMT(Apple Certificate Macintosh Technician) คุณจึงมั่นใจว่าจะได้รับการบริการ และคําแนะนําที่ดีที่สุดเสมอ

ทําไมต้องใช้บริการที่ iMedic

อัตราค่าบริการ
Service Charge