Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้งานเว็บไซต์หรือใช้บริการ ณ สาขา ของ บริษัท ยูฟิคอน จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย” บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องบริษัทและท่าน ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านโดยเฉพาะ เช่น แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่านการปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็น
สำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับเราเท่านั้น
เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด หรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานตกลงและให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
– วัตถุประสงค์แห่งการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ต่อ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับร้านค้าของเรา และสะสมคะแนนสมาชิกเท่านั้น
– ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและใช้
ผู้ใช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้เท่านั้น
– ชื่อ นามสกุล
– เบอร์โทรศัพท์
– วันเดือนปีเกิด
– เพศ
– ที่อยู่ เพื่อการออกใบกำกับภาษี / การจัดส่งสินค้า
– อีเมล
– เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ท่านจะต้องให้ข้อมูลแก่เรา ผ่านระบบเว็บไซต์ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง
ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นของบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ
ท่านจะต้องทำการอัพเดทผ่านระบบเว็บไซต์ หรือแจ้งกับตัวแทนของเราหากท่านสมัครเพื่อใช้งาน ออนไลน์ช้อปปิ้ง โดยผ่านทาง
บัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือบัญชี Google เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดัง
กล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ยูฟิคอน จำกัด

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเป็นการภายในหรือส่งต่อให้กับบุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการภายนอก เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไปนี้
– เพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อของท่านผ่านระบบอีคอมเมอร์ส
– เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าผ่านระบบอีคอมเมอร์สหรือตัวแทนผู้มีอำนาจจากบริษัทเป็นผู้นำข้อมูลเข้าระบบให้
– เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมอร์ส
– เพื่อออกใบกำกับภาษีเมื่อท่านซื้อสินค้า ณ สาขาหรือออนไลน์
– เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลหรือระบบภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลของท่าน
– เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมอร์สหรือระบบออนไลน์
– เพื่อพัฒนาระบบการปรับแต่งการแสดงผลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
– เพื่อดำเนินการด้านข้อมูลสมาชิกของท่าน เช่น การสะสมคะแนน การรักษาสถานะสมาชิก ซึ่งอาจจะมีการส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก- เพื่อดำเนินการจัดการด้านคะแนนสะสม
– เพื่อดำเนินการด้านการส่งสินค้าเพื่อเคลม ซึ่งอาจมีการส่งต่อแก่บุคคลหรือบริษัทภายนอกเพื่อดำเนินการด้านการเคลมสินค้า
– เพื่อการจัดเก็บประวัติการซื้อสินค้า อันเป็นประโยชน์แก่ท่านในการร้องขอข้อมูลการซื้อเมื่อจำเป็น
– เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อจัดส่งข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับท่าน รวมถึงข้อมูลด้าสินค้าและบริการ

เมื่อท่านได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับ ยูฟิคอน หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์สหรือ
ผู้แทนที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัทเป็นผู้นำเข้าข้อมูล เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากเราหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเราและในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดัง
กล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด ยูฟิคอน อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราสำหรับ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ กับท่านให้สำเร็จ การจัดการบัญชีการใช้บริการของท่าน
การจัดการความสัมพันธ์อื่นๆ กับท่าน แผนกการตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งการร้องขออื่นๆ ที่ ยูฟิคอน
เห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว ยูฟิคอน จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น
ยูฟิคอน ไม่เคยและไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก

การร้องเรียนและการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและหรือให้ถูกต้อง การคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูล ได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ [email protected]

การบันทึกรายการสำคัญ

เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกำหนดให้สิทธิผู้ควบคุมข้อมูลไว้เป็นเป็นอย่างอื่น ผู้ควบคุมข้อมูลจะบันทึกรายการสำคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผิยข้อมูลเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบจากผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลหรือจากหน่วยงานของรัฐ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการ ดังต่อไปนี้
– ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
– วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
– ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูล
– ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
– การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูล
– การปฏิเสธคำขอและการคัดค้านต่างๆ
– รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

การถอนความยินยอมของผู้ใช้งาน

ท่านรับทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลตามนโยบายฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดโดยการดำเนินการ ดังต่อไปนี้สามารถเลือก ยกเลิกข่าวสาร ได้ที่ Profile ของท่านในเว็บไซต์ หรือติดต่อ [email protected] โดยท่านยังรับทราบอีกว่าเมื่อ
ผู้ใช้งานได้ดำเนินการถอนความยินยอมแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการสั่งซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์
มีเพียงสิทธิ์การเยี่ยมชมสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้นรวมถึงการซื้อสินค้าที่สาขาไม่สามารถใช้บริการสะสมคะแนนเพื่อแลกส่วนลด ไม่สามารถ
รับบริการใบเสร็จรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่สามารถเก็บประวัติการซื้อสินค้ากับเราได้ โดยที่ ผู้ใช้งานยังได้ตกลงยอมรับซึ่งผลแห่งการ
ถอนความยินยอมนั้นทั้งสิ้น

การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านมีสิทธิดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้โดยผ่านระบบออนไลน์หรือโดยผู้มีสิทธิ์ของบริษัทเป็นผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ ท่านอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกี่ยวกับการกระทำการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ควบคุมข้อมูลและหรือผู้ประมวลผลข้อมูล

คุกกี้ (cookies)

ยูฟิคอน หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacons) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม ยูฟิคอน เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทเราทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดย
อัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง
– ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
– ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
– หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส
– หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส
– จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส การบริการและ
สินค้าที่เราจัดหา เพื่อสามารถให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น
โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์สสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น
โปรแกรมเว็บ บีคอน (Web beacons) เป็นรูปภาพกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในการบริการหรือบนแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส โปรแกรมนี้ช่วยให้เรานับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้เราได้เข้าใจความต้องการและความสนใจของท่านมากขึ้น

ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่เราจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากท่าน) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของท่าน (ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมาย) เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตโดยชัดแจ้ง ท่านจะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส หากท่านต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้เราทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านล่างนี้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ผู้ควบคุมข้อมูลอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ควบคุมข้อมูลจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราวเพื่อให้ผู้ใช้งานได้พิจารณาและดำเนินการยอมรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และหากว่าผู้ใช้งานได้ดำเนินการเพื่อยอมรับนั้นแล้วให้ถือว่านโยบายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ด้วยอนึ่ง ผู้ใช้งานอาจเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีแก้ไขและเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้จากแหล่งที่ผู้ควบคุมข้อมูลจัดแสดงไว้จาก
ช่องทาง ดังต่อไปนี้ https://uficon.com/privacy-policy/

ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่เราจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากท่าน) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของท่าน (ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมาย) เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตโดยชัดแจ้ง ท่านจะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส หากท่านต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้เราทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านล่างนี้

การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากนโยบายฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อ
พิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย