Worry Free UFicon ใจดี ให้ยืมเครื่อง

เพียงนำ iPhone เครื่องเดิมของคุณ มา Trade In
รับสิทธิ์ยืมเครื่องใช้ก่อนระหว่างรอ iPhone เครื่องใหม่

iPhone Worry Free โครงการให้บริการยืมใช้โทรศัพท์ชั่วคราว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่มีความประสงค์จะนําโทรศัพท์เครื่องเก่า
มาซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด แต่เนื่องด้วยเหตุผลการรอสั่งซื้อสินค้ารุ่นใหม่ที่อาจใช้ระยะเวลาส่งมอบนานกว่าปกติ
ทําให้บริษัทเข้าใจถึงความกังวลใจของลูกค้าว่าในระหว่างการนําโทรศัพท์เครื่องเก่ามาซื้อขายแลกเปลี่ยน จะไม่มีโทรศัพท์ใช้ในระหว่างระยะเวลาการรอสินค้าเครื่องใหม่

ระยะเวลาการยืมใช้ 30 วัน ลูกค้าตกลงที่จะนําสินค้านี้กลับมาคืน ณ ร้านค้าที่ท่านทําสัญญา
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่สัญญาฉบับนี้ได้เกิดขึ้น
หากครบกําหนด 30 วันแล้วแต่ทางร้านค้ายังไม่สามารถส่งมอบสินค้าใหม่ให้ได้
ทางร้านค้าจะติดต่อท่าน เพื่อดําเนินการต่อสัญญาให้อีก 30 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมจะต้องนําโทรศัพท์เครื่องเก่า มาแลกซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ โดยผ่านการประเมินราคาซื้อเครื่องเก่า ผ่านผู้ให้บริการด้านการรับซื้อสินค้าเก่า นามว่าบริษัทคอมพ์เอเชีย จํากัด
โดยราคาประเมินจะต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ถึงจะมีคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมได้ ดูราคา Trade In ได้ที่นี่ >
2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเจ้าของในทรัพย์อย่างแท้จริง และทรัพย์นี้ไม่สามารถมอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กระทํารายการแทนได้
3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงเจตจํานง ในการซื้อสินค้ารุ่นใหม่ด้วยการ Pre-order สินค้ารุ่นใหม่ เมื่อถึงกําหนดการ Pre-order สินค้า
4. เป็นผู้พํานักอยู่ในราชอาณาจักรไทย
5. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมต้องอายุ 20 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมโครงการ

สำเนาบัตรประชาชน
พร้อมเซ็นกํากับสําเนาถูกต้อง
จํานวน 2 ชุด

เอกสารใบเสร็จยืนยัน
การซื้อขายแลกเปลี่ยน
จาก บริษัท ที่เข้าร่วม จํากัด
จํานวน 2 ชุด

เอกสารใบรับมัดจํา
ออกโดย บริษัท ยูฟิคอน จำกัด
จํากัด 2 ชุด

เงื่อนไขการดูแลรักษาสินค้าให้ยืม

ลูกค้ารับรองว่าในระหว่างที่ลูกค้าใช้เครื่องยืมนี้ กรณีเกิดชํารุดหรือเสียหายด้วยประการใดๆ ลูกค้ายินยอมจ่ายค่าปรับ ดังนี้

1. เครื่องยืมมีความเสียหายเล็กน้อย เช่น สีถลอก (Cosmetic issue) โดยไม่มีรอยบุบ หัก แตก หรือ งอ ทางร้านค้า จะไม่เรียกเก็บค่าเสียหายแต่อย่างใด

2. เครื่องยืมมีสภาพแตกร้าว ชํารุด และเสียหาย ทางร้านจะเรียกเก็บตามการประเมินราคาการเปลี่ยนอะไหล่โดยช่าง เทคนิคของ iMedic by UFicon

3. เครื่องยืมไม่สามารถเปิดทํางานตามปกติได้ อันเนื่องด้วยความชื้นหรือสาเหตุอื่นๆ ทางร้านจะเรียกเก็บตามการ ประเมินราคา Replacement ที่ถูกประเมินโดยช่างเทคนิคของ iMedic by UFicon

4.กรณีเครื่องยืมสูญหาย ทางร้านจะเรียกเก็บตามการประเมินราคา Replacement ที่ถูกประเมินโดยช่างเทคนิค ของ iMedic by UFicon

5.เครื่องยืมมีความเสียหายทางด้านซอฟต์แวร์ภายใน โดยผ่านการรับประกันจากทาง iMedic by UFicon แล้วว่า ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ ทางร้านค้าจะไม่เรียกเก็บค่าเสียหายแต่อย่างใด

6. โทรศัพท์ที่ให้ยืมนี้เป็นสินค้า Demo ไม่มีการรับประกันสินค้าในทุกกรณี และเครื่องยืมใช้ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่ลูกค้าได้รับตลอดจนส่งมอบคืนร้านค้า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆแก่ข้อมูลของลูกค้า ลูกค้าจําเป็นต้องตรวจสอบและดูแลข้อมูลของท่านด้วยตนเอง

7. หากเกินกําหนดตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญานี้แล้ว ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ และยึดเงินมัดจําตามมูลค่า Replacement ที่ประเมินโดย iMedic by UFicon โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และสัญญาการยืมเครื่องจะสิ้นสุดลงทันทีในเดือนพฤศจิกายน หากลูกค้าไม่แสดงเจตจํานงในการ Pre-order สินค้า รุ่นใหม่ ท่านจะต้องนําส่งเครื่องยืมให้กับบริษัท ยูฟิคอน จํากัด ก่อนสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนโดยทันที

สาขาที่เข้าร่วมโครงการ iPhone Worry Free Trade In กับ UFicon

iStudio at Fashion Island เบอร์ติดต่อ 084 528 0222
iStudio at The Mall Ngamwongwan เบอร์ติดต่อ 084 528 0555
iStudio at The Promenade เบอร์ติดต่อ 085 442 7077
iStudio at Robinson Trang เบอร์ติดต่อ 089 071 9900
iBeat at Terminal 21 Asok เบอร์ติดต่อ 061 589 9967
iBeat at Terminal 21 Korat เบอร์ติดต่อ 092 259 0299

U•Store at Srinakharinwirot University เบอร์ติดต่อ 080 781 5577
U•Store at Mahidol University Faculty of Public Health เบอร์ติดต่อ 092 268 9867
U•Store at Siriraj Piyamaharajkarun Hospital เบอร์ติดต่อ 084 933 9760
U•Store at Chulalongkorn Hospital เบอร์ติดต่อ 061 416 6534
U•Store at Siam University เบอร์ติดต่อ 082 224 9900
U•Store at Prince of Songkla University เบอร์ติดต่อ 061 416 6533
U•Store at Ubon Ratchathani Rajabhat University เบอร์ติดต่อ 065 508 7018
U•Store at Walailak University เบอร์ติดต่อ 098 276 3891
U•Store by UFicon at Srinakharinwirot University Ongkharak Campus เบอร์ติดต่อ 064 930 4522
U•Store by UFicon at Suratthani Rajabhat University เบอร์ติดต่อ 081 116 3633
U•Store by UFicon at Walailuk University Hospital เบอร์ติดต่อ 092 437 2564

ตรวจสอบสาขาทั้งหมด >

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด