การเตรียม iPhone, iPad หรือ iPod touch
ให้พร้อมสําหรับการรับบริการ

ก่อนที่คุณจะส่งอุปกรณ์เข้าศูนย์บริการ

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนส่งอุปกรณ์ของคุณมารับการซ่อมหรือเปลี่ยน หากเครื่องเปิดไม่ได้หรือไม่ตอบสนอง ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้มากที่สุด เท่าที่จะทําได้

ก่อนที่คุณจะส่งอุปกรณ์เข้าศูนย์บริการ

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนส่งอุปกรณ์ของคุณมารับการซ่อมหรือเปลี่ยน หากเครื่องเปิดไม่ได้หรือไม่ตอบสนอง ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้มากที่สุด เท่าที่จะทําได้

ขั้นตอนที่ 1

สํารองข้อมูล
อุปกรณ์ iOS ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เตรียมรหัสผ่าน Apple ID
ของคุณให้พร้อม

ขั้นตอนที่ 3

นําบัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง มาด้วย

ขั้นตอนที่ 4

นําอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม ที่คุณต้องการความช่วย เหลือมาด้วย

ขั้นตอนที่ 5

นําใบเสร็จรับเงินมาด้วย (หากเป็นไปได้)

ขั้นตอนที่ 6

โทรนัดหมายกับศูนย์บริการ ก่อนล่วงหน้า

กรุณาสํารองข้อมูลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

Please backup your own data before the service
ทางศูนย์บริการ iMedic ไม่สามารปลดล็อก Apple ID ให้ลูกค้าได้ ตามนโยบายของ Apple
Due to Apple services policy, please contact Apple Hotline if your Apple ID was locked.

ระยะเวลาในการส่งซ่อมสินค้า

ศูนย์บริการ iMedic จะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 ถึง 10 วันทําการในการดําเนิน การซ่อมหรือเคลมสินค้า
กรณีที่ลูกค้าลืมรหัสผ่านของ Apple ID กรุณาติดต่อ Apple Hotline โทร 001-800-441-2904 (โทรฟรี)